1. A Játék

A Vidék Szíve Natura Kft. (székhely: 3170 Szécsény, Somogyi Béla utca 4. fszt./3., cégjegyzékszám: 12-09-011068, adószám: 27990791-2-12, továbbiakban a Szervező) által szervezett játékban kizárólag a 3. pontban meghatározott természetes személy (továbbiakban: a ”Játékos”) vehet részt.

Promóciós felhívás:

“Képzeljétek el, az új év elhozta nekünk a 7000. Facebook követőt! E jeles alkalomból szeretnénk Titeket megajándékozni 7 darab ajándékcsomaggal, melyek tartalma:
💚 Vidék Szíve szűz tökmagolaj (250 ml)
💚 Vidék Szíve tökmagpralinével töltött fehércsokoládé
💚 Vidék Szíve tökmagos-fehércsokoládés nyalóka

MIT KELL TENNED, HOGY NYERHESS?

Nevezd meg kommentben két édesszájú ismerősödet, akiknek ajánlanád tökmagos csemegéinket!

A nyereményjáték időtartama: 2023. 01. 13. – 01. 20. A nyertes sorsolása és kihirdetése: 2023. 01. 21-én.
(A promóciós szabályzatot megtaláljátok weboldalunkon.)”

2. A Játék időtartama
A Játék 2023. 01. 13. és 01. 20. között zajlik. A nyeremény sorsolására 2023. 01. 21-én kerül sor.

3. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon élő, állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaság munkavállalói, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozóik. A Játékban a Játékos kizárólag a saját Facebook profiljával játszhat. A Szervező fenntartja a jogot, hogy azt a Játékost, aki a jelen pontban foglaltakat megszegi, a Játékból kizárja.

4. A Játék ingyenessége

A Játék a Játékos számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

5. Nyeremény

7 győztest sorsolunk ki a játékban résztvevők között, akik 1-1 darab Vidék Szíve ajándékcsomagot nyernek, melyek tartalma:

1 db Vidék Szíve szűz tökmagolaj (250 ml)
1 db Vidék Szíve tökmagpralinével töltött fehércsokoládé
1 db Vidék Szíve tökmagos-fehércsokoládés nyalóka

6. Kiválasztás

A Szervező a https://commentpicker.com alkalmazás segítségével véletlenszerűen választja ki a nyerteseket a kommentelők és a kommentben megjelölt ismerősök közül. A kiválasztás helyszíne: a Szervező székhelye 3170 Szécsény, Somogyi Béla utca 4. fszt./3.

7. Nyertes értesítése

A nyertest a Szervező a nyertes hivatalos Facebook profilján keresztül, a Facebook alkalmazásban, privát üzenetben értesíti.

8. Adatkezelés

A Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező szavatolja, hogy a Játékos személyes adatainak (azaz közösségi oldali profiljának, valamint fotójának vagy videójának) adatkezelése mindenben a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.

Jogainak megsértése esetén a Játékos az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a Szervező székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez fordulni.

9. Felelősség kizárása

A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel, internetes kapcsolat természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játékosok esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja.

A Szervezőt a Játékkal összefüggésben feltöltött fotók és videók hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a fotókon vagy videókon szereplő személyek hozzájárulásának meglétéért felelősség nem terheli. Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

10. Felhasználási engedély

A jelen Játékszabályzat elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Játékos és a Szervező mindenkori tulajdonosa, üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő, Játékos által készített és jelen Játékban felhasznált szerzői műnek minősülő képek, illetve videók vonatkozásában. Ezen művek jelen Játékban történő felhasználásával a Játékos kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható és allicenciába adható kizárólagos és jogdíjmentes felhasználási engedélyt ad a Szervezőnek.

Ez a felhasználási jog magában foglal bármilyen felhasználási módot, így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, a nyilvános előadáson történő felhasználás, kiállítás és átdolgozás jogát.

A Szervező jogosulttá válik a Játékban felhasznált szerzői műnek minősülő képek, illetve videók saját honlapján, a www.videkszive.hu URL alatt található honlapon történő népszerűsítő cikkben, illetve videóban történő felhasználására.

A Szervező jogosult a harmadik fél által elkövetett szerzői jogi jogsértések esetén saját nevében fellépni.

11. Egyéb

A Facebook közösségi oldal a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook közösségi oldal a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező és nem az érintett közösségi oldalak számára adja át.

Jelen Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztathassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a Facebook oldalon a jegyzetek fülön.